VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

Prevádzkuje spoločnosť S3D s.r.o., J. Kráľa 1080/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 46855793, IČ DPH: SK2023697863

1. VŠEOBECNÉ USTANOVANIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti: S3D s.r.o., J. Kráľa 1080/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 46855793, IČ DPH: SK2023697863, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27684/R (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „kupujúci“) pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len „kúpna zmluva“).

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá si tovar objedná prostredníctvom tohto internetového obchodu.

Objednávkou sa rozumie vyplnenie elektornického formulára, obsahujúceho pravidvé a úplné údaje o kupujúcom (napr. meno a priezvisko, adresa a telefónne číslo, e-mail, v prípade právnických osôb IČO), zoznam objednaného tovaru, spôsob doručenia a platby a celkovú sumu vrátane prepravných nákladov, ktorú kupujúci za tovar zaplatí. 

V prípade zmeny údajov kupujúceho, ktoré uviedol v elektronickom formulári na webovej stránke, je kupujúci povinný aktualizovať dané údaje pri najbližšom prihlásení sa do Účtu. Spoločnosť S3D s.r.o. nie je zodpovedná za následky:

(a) uvedenia falošných alebo neúplných údajov počas Registrácie alebo ich neaktualizovanie kupujúcim

(b) sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla tretím osobám kupujúcim

Tovarom sa rozumejú všetky produkty zobrazované na internetovej stránke. 

Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.  

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej potvrdením na strane predávajúceho. 

 

2. OBJEDNANIE

Tovar si môžete zakúpiť priamo z Vášho domova. Objednávať môžete pomocou:

- Nákupného košíka

- Telefónu

- E-mailu

Predávajúci sa zaväzuje:

Dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou.

Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa alebo oneskoreným prevzatím zásielky.

Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou.

Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov.

Zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní dobierky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Potvrdenie objednávky

Odoslaná objednávka bude spracovaná do 24 hodín. Vami uvedená e-mailová adresa bude zároveň slúžiť ako kontaktná adresa v prípade nejasností ako aj na zasielanie všetkých ďalších informácií ohľadom Vašej objednávky.

Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete  zrušiť do 12 hodín prostredníctvom e-mailu bez udania dôvodu. Stačí uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru (resp. číslo objednávky). My Vám obratom zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.

 

3. CENY TOVARU

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Všetky ceny uvedené na stranke sú konečné vrátane 20% DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné, balné neúčtujeme.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke (alebo doručená dodatočne) a slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

4. DODACIE PODMIENKY

Zasielanie v rámci SR a EÚ:  

Bankový prevodkupujúci za tovar zaplatí po potvrdení záväznej objednávky a vystavení faktúry plnú sumu prevodom na účet, variabilný symbol – číslo faktúry (objednávky) . Tovar bude odoslaný hneď po prijatí platby na účet. 

BANKA: ČSOB, a.s., Názov účtu: S3D s.r.o., IBAN: SK80 7500 0000 0040 1766 6050, SWIFT: CEKOSKBX

Poštou na dobierku (DPD) – kupujúci  za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky

Platba cez PAYPAL/kreditnou kartou – kupujúci za tovar zaplatí po potvrdení záväznej objednávky plnú sumu prostredníctvom účtu PAYPAL alebo kreditnou kartou cez systém PAYPAL (pri platbe kreditnou kartou nemusíte mať účet PAYPAL). Systém Vás bude navigovať v priebehu objednávky.

 

Zasielanie v rámci ČR:  

Bankový prevodkupujúci za tovar zaplatí po potvrdení záväznej objednávky a vystavení faktúry plnú sumu prevodom na účet, variabilný symbol – číslo faktúry (objednávky) . Tovar bude odoslaný hneď po prijatí platby na účet. 

BANKA: FIO, a.s., pobočka zahraničnej banky, Názov účtu: S3D s.r.o., IBAN: SK65 8330 0000 0029 0044 1804, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Poštou na dobierku (DPD) – kupujúci  za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásiel

Platba cez PAYPAL/kreditnou kartou – kupujúci za tovar zaplatí po potvrdení záväznej objednávky plnú sumu prostredníctvom účtu PAYPAL alebo kreditnou kartou cez systém PAYPAL (pri platbe kreditnou kartou nemusíte mať účet PAYPAL). Systém Vás bude navigovať v priebehu objednávky.

 

5. VRÁTENIE TOVARU

Podľa §12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti (S3D s.r.o., J. Kráľa 1080/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika) v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený v poistenom balíku alebo v poistenej obálke s priloženým originálom dokladu o kúpe. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Riziká škody na tovare spôsobené prepravou od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci až do prevzatia tovaru predávajúcim. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame.  Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, a to poštovou poukážkou alebo na účet. Pri vrátení peňazí poštovou poukážkou bude zo zasielanej sumy odpočítaný poplatok za zasielanie peňazí poštovou poukážkou (podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty alebo zmluvného prepravcu). Ak ste mali poštovné zdarma, bude Vám z vrátenej sumy peňazí odpočítaná cena poštovného.

 

6. ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Faktúra, ktorá je kupujúcemu doručená s tovarom slúži zároveň ako záručný list.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky z pošty alebo od kuriéra skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

-    reklamovaný tovar vrátane príslušenstva

-    kópiu faktúry

-    popis závady

-    kontaktné údaje kupujúceho – spiatočnú adresa, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k závade na výrobku v záručnej dobe, má predávajúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí sa tento výrobok novým.

 

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA POŠKODENIE VZNIKNUTÉ:

-    nesprávnym používaním,

-    prirodzeným/bežným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, odretím

-    znečistením tovaru alebo jeho častí,

-    používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,

-    vonkajšími vplyvmi, napr. vplyvom počasia,

-    mechanickým poškodením – prerezanie, tepelné poškodenie tovaru, tovar poškodený neopatrným a neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru …

-    škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

- akékoľvek poškodenie, zlyhanie alebo stratu, zneužitie, poškodenie vzniknuté nedodržiavaním užívateľskej príručky a zlou manipuláciou.

- použitie výrobku na iné účely, ako bol navrhnutý, ako aj v prípade, ak sa odhalí, že bola vykonávaná neodborná manipulácia/customizácia na výrobku. 

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č. 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je spoločnosť S3D s.r.o., ako prevádzkovateľ, oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje (ako napr. meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie, atď), ktoré sú súčasťou objednávky alebo boli predávajúcemu dané počas registrácie kupujúceho. Tieto údaje sú považované za diskrétne a sú chránené proti zneužitiu.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas , aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci údaje o kupujúcich neposkytuje tretím osobám, okrem tých, ktorí sa priamo zúčastňujú na vybavovaní objednávky kupujúceho (banka, pošta, kuriér a pod.) a to len v nutnom rozsahu.

Kupujúci súhlasí, aby predávajúci tieto údaje v rámci svojich činností, najmä marketingových, spracovával, t.j. zhromažďoval, ukladal, upravoval, vyhľadával v nich, triedil, kombinoval, používal a likvidoval v súlade so Zákonom. Predávajúci je tak oprávnený tak konať po dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať. 

8. WEBOVÁ STRÁNKA

Autorské práva: vlastníkom Webovej stránky je spoločnosť Webnode. Prenajímateľom a prevádzkovateľom Webovej stránky je spoločnosť S3D s.r.o., ktorá je oprávnená vykonávať práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na Webovú stránku, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah. 

Fotografie a popis pod jednotlivým Tovarom dodávajú výrobcovia, distribútori alebo spoločnosť S3D s.r.o.. Všetky informácie uvedené na Webovej stránke, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií sú chránené zákonom. Každé ich nepovolené použitie, úplné alebo čiastočné, predstavuje porušenie zákona.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na všetky záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

Spoločnosť S3D s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Zmeny nesmú porušiť alebo obmedziť práva Kupujúceho vyplývajúce z Nákupných zoznamov a objednaní dodania vykonaných pred vstupom takýchto zmien do platnosti. Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok budú platné odo dňa ich zverejnenia na Webovej stránke.

 

10. KONTAKT

V prípade akýkoľvek otázok, pochybností, názorov alebo pripomienok nás kontaktujte zaslaním e-mailu na info@acive-one.sk

 

 

 

 


Kontakt

S3D s.r.o.

J. Kráľa 1080/3
Trenčín
911 01


+421 908 843 240